बिद्धयार्थीहरुलाई पार्ट टाइम काम चाहिएमा Japan Job Seekers

बिद्धयार्थीहरुलाई पार्ट टाइम काम चाहिएमा Japan Job Seekers

जापानमा अध्ययनरत बिद्धयार्थीका लागि पार्ट टाइम रोजगार सम्बन्धि वेबसाइट

यस वेबसाइट, जापानमा अध्ययनरत बिद्धयार्थीका लागि पार्ट टाइम रोजगार सम्बन्धि वेबसाइट हो| जापानी भाषामा कमजोर व्यक्ति, अथवा कहाँ काम गर्दा राम्रो हुन्छ थाहा नभएको व्यक्ति, उच्च पारिश्रमिकको काम खोजिरहेका व्यक्ति आदि बिभिन्न अवस्था अनुसार मेल खाने रोजगारी Japan Job Seekers ले खोजिदिने छ|

बिषयसूची

2015.06.12
निशुल्क प्रकाशन! सफल भएमा पुरस्कारको व्यवस्था भएको पार्ट-टाइम रोजगार खोजि सेवाका लागि Japan Job Seekers
2015.06.04
<जापानमा अध्ययनरत बिद्धयार्थीहरुको पार्ट टाइम सम्बन्धि सूचना>वेबसाइट खुल्ला भएको छ|

नयाँ रोजगारीका जानकारी

PICK UP

किवर्ड अनुसार खोजि

स्थान अनुसार खोजि

कामको प्रकार अनुसार खोजि

शर्त अनुसार खोजि

रुट अनुसार अनुसार खोजि