बिद्धयार्थीहरुलाई पार्ट टाइम काम चाहिएमा Japan Job Seekers

जापानमा अध्ययनरत बिद्धयार्थीका लागि पार्ट टाइम रोजगार सम्बन्धि वेबसाइट

यस वेबसाइट, जापानमा अध्ययनरत बिद्धयार्थीका लागि पार्ट टाइम रोजगार सम्बन्धि वेबसाइट हो| जापानी भाषामा कमजोर व्यक्ति, अथवा कहाँ काम गर्दा राम्रो हुन्छ थाहा नभएको व्यक्ति, उच्च पारिश्रमिकको काम खोजिरहेका व्यक्ति आदि बिभिन्न अवस्था अनुसार मेल खाने रोजगारी Japan Job Seekers ले खोजिदिने छ|

बिषयसूची

2015.06.12
निशुल्क प्रकाशन! सफल भएमा पुरस्कारको व्यवस्था भएको पार्ट-टाइम रोजगार खोजि सेवाका लागि Japan Job Seekers
2015.06.04
<जापानमा अध्ययनरत बिद्धयार्थीहरुको पार्ट टाइम सम्बन्धि सूचना>वेबसाइट खुल्ला भएको छ|

नयाँ रोजगारीका जानकारी

जापानिज रेस्टुरेंटमा किचेनको काम

किवर्ड अनुसार खोजि

स्थान अनुसार खोजि

कामको प्रकार अनुसार खोजि

शर्त अनुसार खोजि

रुट अनुसार अनुसार खोजि