နုိင္ငံျခားသားအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ဆိုလွ်င္japan job seekers

ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားျပည္တြင္းအခ်ိန္ပို္င္းအလုပ္ေခၚယူျခင္းသတင္းအခ်က္အလက္၀ဘ္ဆိုက္

ဤ၀ဘ္ဆိုက္သည္နုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားအတြက္ဂ်ပန္ျပည္တြင္းအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေခၚယူေသာ ၀ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည္။ဂ်ပန္စာမ
ကၽြမ္းက်င္သူ၊မည့္သည့္ေနရာတြင္အလုပ္လုပ္လွ်င္ေကာင္းမည္ကုိမသ ိေသာသူ၊လုပ္အားခမ်ားေသာအလုပ္ကုိရွာေဖြေနေသာသူ
စသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေျခအေနႏွင့္ျကံဳေတြ႔ ေနသူႏွင့္အဆင္ေျပေစမည့္အလုပ္ကုိJapan Job Seekersမွမိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

ေဆြးေႏြးတို္င္ပင္ျခင္း

2015.11.16
ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အခ်က္အလက္「Japan Job Seekers」သည္ဂ်ပန္ဘာသာအပါအ၀င္အဂၤလိပ္ဘာသာ၊နီေပါဘာသာ၊ျမန္မာဘာသာ၊ဗီယက္နမ္ဘာသာ၀ဘ္ဆိုက္ကိုဖြင့္လွစ္လိုက္ပါျပီ။ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏အလုပ္ေလွ်ာက္မူကိုစတင္လက္ခံေနပါျပီ။
2015.09.09
အ တို ေကာက္ စာ လံုး ျဖင့္ ရွာ ေဖြ ျခင္း
2015.06.12
Post free of charge! You can easily find success fee model part-time job adoption support service of Japan Job Seekers

အသစ္၀င္လာေသာအလုပ္ေခၚသတင္းအခ်က္အလက္

PICK UP

အလုပ္ေခၚစာအမွတ္ 150605-004M Tokyo convenience storeကြန္ဗီနီရမ္စတိုး

PICK UP

အလုပ္ေခၚစာအမွတ္150605-003M  Tokyo convenience storeကြန္ဗီနီရမ္စတိုး

PICK UP

အလုပ္ေခၚစာအမွတ္ 150605-002MTokyo convenience storeကြန္ဗီနီရမ္စတိုး

PICK UP

အတိုေကာက္စာလံုးျဖင့္ရွာေဖြရန္

နယ္ပယ္အလိုက္ရွာေဖြရန္

Kanto

အလုပ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ရွာေဖြရန္

အေျခအေနအလ္ိုက္ရွာေဖြရန္

အလုပ္ခ်ိန္ဦးစားေပးရွာေဖြျခင္း

လုပ္အားခအေျခအေန

ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းျဖင့္ရွာေဖြျခင္း

ဘာသာစကားအရည္အခ်င္းျဖင့္ရွာေဖြျခငး္

ရထားလိုင္းျဖင့္ရွာေဖြျခင္း